<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11984783\x26blogName\x3dEssence+of+My+Life\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://allanescence.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://allanescence.blogspot.com/\x26vt\x3d-653680420824523508', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, September 12, 2009 . 3:34 PM

当我独自站在阳台看着那雨滴嘀嗒的打在窗口,不禁有一股寂寞感涌上心头。有谁知道在这爱开玩笑,好玩的面具后面,竟是一个孤独,寂寞的人。

或许因为那好玩的态度,让人觉得不可靠。或许那爱开玩笑的作风,令人觉得不能认真,不能相信。

我真的该好好反省,说不定有一天,会成为一位更好的朋友,更好的倾听者;但是形象一旦被人笃定,却是非常难再让人改变看法。

我真的累了。有朋友,却不能对他们说我的苦衷;有知己,绝不能分享我的不快乐。

见到朋友有难,却无能为力,实在是令人无可奈何。不知道什么时候开始,自己开始忧郁了起来。

希望大家都快乐,快点突破这堵墙,不要再闷闷不乐。

朋友的意义,就是能有一位能够一起分享快乐,悲伤,不需要自己一人默默承担,受苦。

希望朋友快点振作起来。

我很想念你们。假期快到了,快点让我回去吧。